Skip to main content

Edinit AB bedriver gymnasieskolor i Stockholm och Göteborg under namnet Arena Academy.

Med en ny ägare är lärarnas, elevernas, vårdnadshavarnas och övriga intressenters målsättning att verksamheten ska kunna bedrivas vidare och fortsätta utvecklas.

”Vi vill vara en seriös ägare som utvecklar dessa verksamheter och ständigt förbättrar måluppfyllelsen. Gymnasieskolorna är och har varit under ett antal år populära bland elever och vårdnadshavare. Skolorna har hög kompetens bland lärare och övriga medarbetare. Att tidigare ägare av Skolinspektionen bedömts som ej lämplig till att bedriva skolverksamhet ska inte gå ut över elever, medarbetare och övriga intressenter. Vi har för avsikt att tillträda som ägare och huvudman så snart som möjligt. Tillträdet beror på hur snabbt Skolinspektionen kan handlägga ärendet, säger Rasmus Rossi, VD Arenakoncernen Holding AB.”

Arenakoncernen har nyligen genomgått ägar- och ledningsprövning hos Skolinspektionen. Arenakoncernens ägarkrets har i den nyligen genomförda utredningen bedömts uppfylla kraven i lagen och i övrigt bedömts som lämpliga.

dataring

BIO TEXT HÄR