Skip to main content

Det är med stolthet vi på IT College of Sweden presenterar vårt nya skolbibliotek. Här möter du vår bibliotekarie Tomas Granehag som har i uppdrag att köpa in nya, gallra bland gamla och vårda alla våra böcker på skolan. Men detta är inte det enda som ingår i en bibliotekaries uppdrag.
 Sedan Tomas började här på skolan har han gjort ett gediget arbete med att göra biblioteket som för närvarande har över 4000 titlar, lockande för eleverna. Biblioteket är öppet även när bibliotekarien inte är där och eleverna kan låna böcker via ett lånesystem med självbetjäning. För de icke svensktalande eleverna och lärarna har Tomas utformat ett läsförståelsepaket så att de ska kunna ta del av litteraturen.

I handlingsplanen för biblioteket ingår bland annat att informera och fortbilda ämneslärare i informationssökning och källkritik och Tomas bistår med detta i den undervisning där så krävs.

Tomas omvärldsbevakar också det som händer inom pedagogiken och just nu fördjupar han sig i 2017 års revidering av läroplanen för gymnasiet GY11, där Skolverket skriver in vikten av elevers digitala kompetens.

Vad innebär digital kompetens?

“Att ha digital kompetens innebär inte bara att kunna ta in information på en dator. Du ska själv vara delaktig i det digitala samhället på samma sätt som du är i samhället i stort.”

I nedanstående punktlista kan du kolla om du har digital kompetens. Du skall

  • Kunna identifiera och formulera informationsbehov.
  • Kunna interagera och kommunicera genom digitala medier.
  • Kunna skapa och redigera digitalt innehåll och samtidigt vara medveten om copyright och licenser.
  • Kunna skydda produkter, innehåll, personlig data och integritet i de digitala miljöerna. Att skydda din fysiska och mentala hälsa och vara medveten om de digitala möjligheterna vad gäller socialt välmående och socialt inkluderande.
  • Kunna använda digitala verktyg för att utveckla processer och produkter samt att vara up-to-date vad gäller den digitala utvecklingen.

På Arena Academy är den digitala kompetensen långt gången då varje elev har en egen laptop som används i undervisningen men tillsammans arbetar lärare och elever med ständiga förbättringar i det digitala arbetet.

dataring

BIO TEXT HÄR